Iva Bauerová
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 

Studijní - a obchodní podmínky

 
     
 
Podmínky účasti na akcích pořadatele Iva Bauerová

Pořadatelem Iva Bauerová se společně a nerozdílně rozumí Iva Bauerová, IČ 66753848, místem podnikání Poděbrady, Kluk, Krajní 237.

Účastník svým přihlášením a znovu i svou účastí na jakékoli akci pořadatele Iva Bauerová souhlasí s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se je dodržovat:

 1. Dobrovolnost a odpovědnost

  Účast na všech akcích je dobrovolná.

  Účastník nese po celou dobu trvání akce za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

  Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

  Účastník mladší osmnácti (18) let je povinen mít k účasti na akci předchozí písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.
   
 2. Zdravotní stav a užívání léků

  Jakákoli vzdělávací akce či poskytovaná služba není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče.

  V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se dále zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

  Účastník prohlašuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a zavazuje se je neužívat před akcí a v průběhu celé akce.
   
 3. Účast na akci

  Teprve po zaplacení zálohy a přijetí potvrzení o úhradě lektorem bude zájemce závazně přihlášen k účasti na akci.

  Nárok na účast na akci vzniká uhrazením její ceny v plné výši.

  Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za akci se nevrací.

  Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné s ohledem zejména na bezpečnost účastníka a/nebo ostatních účastníků akce, nebo ho nevpustit v případě velmi pozdního příchodu. V tomto případě bude poplatek za akci navrácen.
   
 4. Změny a zrušení

  Místo pořádání akce může být dodatečně změněno.

  Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě se zálohy v plné výši vrací přihlášeným zájemcům, a to nejdéle do třiceti (30) dnů od zrušení dotčené akce.

  Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce nejpozději čtrnáct (14) dnů před zahájením akce, vrací se zájemci záloha v plné výši. Pokud však dojde k dodatečnému zrušení přihlášky po tomto termínu, záloha propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.
   
 5. Obrazový a zvukový záznam

  Účastník svým přihlášením a účastí na jakékoli akci pořadatele Iva Bauerová souhlasí s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na akcích pořádaných pořadatelem Iva Bauerová. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že takto získaný materiál může být využit k propagačním účelům pořadatele Iva Bauerová.

  Účastník svým přihlášením a účastí na jakékoli akci pořadatele Iva Bauerová bere na vědomí, že jednotliví lektoři si mohou pořizovat audio, video a foto záznamy pro účely archivace akce, nebo pro vlastní prezentaci, ovšem výhradně na vlastních webových stránkách nebo video kanálech (Youtube, Vimeo, Instagram, apod.). Účastník bere na vědomí, že je oprávněn sdělit lektorovi, že si nepřeje být zachycen na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

  Pořizování audio, video a/nebo foto záznamů akce i její části účastníkem je zakázáno.
   
 6. Autorská ochrana

  Veškerá skripta, fotografie, online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD apod. použité či nabízené jako učební či vzdělávací materiál podléhají režimu autorského zákona a je zakázáno jakékoli nakládání s nimi bez předchozího souhlasu autora.

  Vybrané vzdělávací akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti je možné v případě uvedení zdroje nabytí takovýchto znalostí a dovedností a po případném sjednání provizní odměny s pořadatelem Iva Bauerová.

  Účastník je vždy oprávněn takto nabyté poznatky využívat pro vlastní potřebu.

  Pokud účastník absolvuje akci za účelem její následné prezentace nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru předem informoval prodávajícího / lektora a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.

  Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu pořadatele Iva Bauerová a/nebo lektora.
   
 7. Povaha poskytovaných služeb

  Služby nabízené a poskytované pořadatelem Iva Bauerová (včetně veškerých vzdělávacích a učebních materiálů) slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.

  Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.

  Pořadatel Iva Bauerová ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za výsledky a následky aplikace poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání.
   
 8. Zpracování osobních údajů

  Účastník svým přihlášením k účasti na jakékoli akci pořadatele Iva Bauerová a/nebo objednávkou jakéhokoli zboží, materiálu či služby nabízené pořadatelem Iva Bauerová bere na vědomí, že pořadatel Iva Bauerová jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy (zejména jméno a příjmení, e-mail, adresa, telefon).

  Účastník svým přihlášením k účasti na jakékoli akci pořadatele Iva Bauerová a/nebo objednávkou jakéhokoli zboží, materiálu či služby nabízené pořadatelem Iva Bauerová uděluje pořadateli Ivě Bauerové jako správci údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně zvláštních kategorií osobních údajů v nutném rozsahu pro tyto účely zpracování:
  • plnohodnotná účast účastníka na vzdělávací akci pořádané pořadatelem Iva Bauerová
  • zasílání informačních a marketingových elektronických zpráv
  • ochrana práv správce údajů (pořadatele Iva Bauerová) v případě sporů vzniklých ze smluvního vztahu mezi účastníkem a pořadatelem Iva Bauerová jako poskytovatelem služeb
  Pořadatel Iva Bauerová jako správce údajů může v případech, kdy je to nutné pro řádné splnění smlouvy mezi účastníkem a pořadatelem Iva Bauerová a plnohodnotnou účast účastníka na vzdělávací akci pořádané pořadatelem Iva Bauerová, veškeré osobní údaje zpřístupnit svým spolupracujícím osobám (zejména lektorům).

  Osobní údaje účastníka budou uloženy po dobu po dobu trvání smluvního vztahu a pak po dobu tří (3) let po jeho ukončení.

  Účastník jako subjekt údajů má právo:
  • požadovat od správce údajů (pořadatele Iva Bauerová) přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
  • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
  • podat stížnost u dozorového úřadu
   
 9.  Závěrečná ustanovení

  Speciální požadavky může účastník zapsat do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři. Pořadatel Iva Bauerová se je bude snažit řešit ve prospěch účastníka, nicméně není možné dopředu zaručit jejich kladné vyřízení. Na později vznesené požadavky již nemůže být brán zřetel.

  Iva Bauerová si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení akce.

  Zpracovatel JUDr. Pavla Hořínková, Poradenství pro malé podnikatele s.r.o.
¹ údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby
 
     
     
  Cesta naděje - facebook  
     
  obchodní podmínky   
  obchodní podmínky  
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Odstranění negativních traumat - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

  Videa a příběhy

 

Kontakty

Úvodní strana

 
         
linka seda